Kopystki kuchenne

Numer katalogowy:

280 mm (43);
310 mm (43A)